Stockholms Handelskammare - Internationella transporter

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Start / Importhandboken / Internationella transporter

Internationella transporter

Hur fungerar internationella transporter?
Varför är det viktigt att ha en transportförsäkring?
Olika transportsätt och dess frakthandlingar
Expressförsändelser (kurirförsändelser)
Vikt, mått och volym


Hur fungerar internationella transporter?


Att anlita en speditör

Logistiktjänster köps enklast upp genom en speditör. En speditör arbetar med att hitta lämpligt transportmedel för olika behov. Speditören kan själv sköta transporten eller i vissa fall få ett transportörsansvar även om denne inte har transporten i egen regi. Speditören kan även ta hand om lagring av varor. Till speditörens uppgifter kan också höra att ta emot en vara, förtulla den och sköta om alla dokument som är nödvändiga för import och export, d v s agera som ett ombud för ett import- och/eller exportföretag.

Om du som f√∂retagare k√∂per olika tj√§nster fr√•n en spedit√∂r √§r det ofta du sj√§lv som st√•r som ansvarig. D√§rf√∂r √§r det viktigt att titta √∂ver vad som g√§ller och att man avtalar om vad som ska g√§lla om n√•got skulle g√• fel. √Ąven om spedit√∂ren kan hj√§lpa till med allt som g√§ller frakt, logistik och tull s√• kan det vara bra att k√§nna till lite om det mest grundl√§ggande inom fraktbranschen, se vidare om Incoterms, transportf√∂rs√§kringar, transports√§tt och frakthandlingar.

När du har hittat ett speditionsföretag som verkar intressant var noga med att läsa om vilka tjänster de är inriktade på, om de har olika certifieringar och om de är anslutna till olika branschorganisationer. Detta kan ge en fingervisning om hur etablerat företaget är.

Leveransvillkor, vad är Incoterms?

Vid försäljning av varor måste varan transporteras mellan säljaren och köparen. Det är viktigt att parterna kommer överens om vad som ska gälla mellan dem beträffande transporten. Viktiga frågor är t ex om det är köparen eller säljaren som ska boka och betala transporten och vem som är ansvarig för varan under transporten och därför har anledning att försäkra den. Därför gäller det att välja en lämplig leveransregel.

Parallellt med begreppet leveransregel anv√§nds ocks√• begreppet ¬ĒAllm√§nna leveransvillkor¬Ē.

¬ĒAllm√§nna leveransvillkor¬Ē anger de villkor som g√§ller f√∂r k√∂pet som helhet, t ex ansvar f√∂r fel i varan eller vid f√∂rsenad leverans. I de allm√§nna leveransvillkoren kan d√§rf√∂r ocks√• den leveransregel ing√• som g√§ller f√∂r k√∂pet.

Incoterms

De vanligaste leveransreglerna i internationell handel kallas för Incoterms. Incoterms utarbetas av Internationella Handelskammaren (ICC). Nu gällande version, Incoterms 2010, gäller sedan den 1 januari 2011.

I Incoterms anges vad som gäller mellan säljare och köpare beträffande kostnader, risker och åtaganden när varan ska transporteras mellan säljare och köpare. Incoterms innehåller bara skyldigheter för säljare och köpare, och inte för exempelvis transportören. Incoterms består av 11 regler:

Dessa sju regler gäller för alla transportsätt

EXW (Ex Works) ¬Ė Fr√•n fabrik
FCA (Free Carrier) ¬Ė Fritt fraktf√∂raren
CPT (Carriage Paid to) ¬Ė Fraktfritt
CIP (Carriage and Insurance Paid To) ¬Ė Fraktfritt inklusive f√∂rs√§kring
DAT (Delivered At Terminal) ¬Ė Levererat angiven terminal
DAP (Delivered At Place) ¬Ė Levererat angiven plats
DDP (Delivered Duty Paid) ¬Ė Levererat f√∂rtullat
Dessa fyra regler kan bara användas för sjöfrakt:

FAS (Free Alongside Ship) ¬Ė Fritt vid fartygets sida
FOB (Free On Board) ¬Ė Fritt ombord
CFR (Cost and Freight) ¬Ė Kostnad och frakt
CIF (Cost, Insurance and Freight) ¬Ė Kostnad, f√∂rs√§kring och frakt
Det finns inget formellt hinder mot att man genom egna tillägg ändrar eller förtydligar innebörden av en regel enligt Incoterms. Det är dock mycket viktigt att ett sådant tillägg är tydligt och man bör noga tänka igenom dess innebörd. Många gånger finner man då att det önskade resultatet uppnås genom val av en annan Incotermsregel.

I detta sammanhang kan också nämnas Combiterms som är ett kostnadsfördelningssystem som bygger på Incoterms. För ett stort antal kostnadsposter kan man i Combiterms utläsa om säljaren eller köparen ska stå för den aktuella kostnaden beroende på vilken leveransregel enligt Incoterms som valts. Om man önskar att kostnaderna ska fördelas enligt Combiterms ska detta anges i anslutning till Incotermsregeln. Combiterms har tagits fram i Sverige men har nått viss internationell spridning.


Varför är det viktigt att ha en transportförsäkring?

Den som köper eller säljer varor bör, om denne under någon del av transporten står risken för godset, skydda sig mot ekonomisk förlust genom att teckna en transportförsäkring.

Vid alla köp finns det ett bestämt tillfälle då risken för att godset går förlorat eller skadas övergår från säljaren till köparen. Denna riskövergång kan ske hos avsändaren, hos mottagaren eller någonstans under transporten. Exakt när och var övergången sker bestäms av vad man kommit överens om. Oftast sker detta genom att man i köpeavtalet väljer ett leveransvillkor enligt Incoterms 2010. Incoterms reglerar vem som står risken om varorna skadas eller kommer bort.

Riskövergången sker ofta när någon annan än avsändaren eller mottagaren har direkt kontroll över godset. Det kan t ex vara en transportör, speditör, lagerhållare, hamn, eller stuveribolag och de har alla ansvar för det gods de tar hand om för sina kunders räkning.

Olika transportsätt och dess frakthandlingar


Bil/Lastbil/Trailer

Det utan j√§mf√∂relse vanligaste transports√§ttet vid leveranser till/fr√•n Sverige fr√•n/till √∂vriga Europa √§r bil. √Ėver 80 procent av allt gods transporteras med bil idag. En orsak √§r att biltransporter medger s√• kallade ¬Ēd√∂rr-till-d√∂rr¬Ē-leveranser, s√•v√§l inom Europa som inrikes. Detta transports√§tt erbjuder ocks√• en h√∂g frekvens d√§r leveranser kan ske varje dag. Normalt erbjuder speditionsf√∂retagen 24, 48 eller 72 timmars leveranstider beroende p√• avst√•nd mellan avs√§ndare och mottagare. Biltransporter passar de flesta varuslag. √Ąven gods som kr√§ver kyl- eller v√§rmetransporter l√§mpar sig ofta f√∂r bilfrakt.

Bil är oftast det billigaste transportsättet, bl a beroende på att omlastningar till och från järnväg och båt oftast kan undvikas. Numera transporteras trailers även på järnväg för att minska påverkan på miljön. Genom att föraren inte behövs under järnvägstransporten hålls kostnaderna nere.

Fraktdokument vid biltransporter kallas för CMR-fraktsedel. Den kan se lite olika ut beroende på vilket transportföretag som anlitas, men innehåller i stort sett samma uppgifter. CMR-fraktsedeln är inte en s k åtkomsthandling som berättigar innehavaren att få ut godset, utan godset lämnas ut på bestämmelseorten till den i fraktsedeln angivne mottagaren.

Fördelar:

förhållandevis billigt
flexibelt
många fasta rutter att välja mellan
passar bra till många olika typer av gods

Nackdelar:

fungerar bäst inom Europa (till resten av världen är det båt eller flyg som gäller)
Se även avsnittet med Vikt, mått och volym längre ner på sidan

Järnväg

Järnvägstransporterna har genomgått en betydande utveckling och utgör i dag ofta ett starkt alternativ, bl a ur miljösynpunkt. Det är vanligt att bulklaster sänds per järnväg liksom godsmoduler som särskilt anpassats för järnvägsvagn. Leveranstiden är vanligen något längre jämfört med biltransporter.

Det återstår fortfarande en hel del att göra för att få till stånd ett verkligt effektivt utnyttjande av järnvägen som transportmedel. Olika standarder i olika länder med skilda spårvidder och ömsom vänster- ömsom högertrafik försvårar sammanhängande transporter utan tids- och kostnadskrävande omlastningar. Om detta kan åtgärdas, infrastrukturen byggs ut och antalet avgångar utökas, kan järnvägen bli ett mer utnyttjat komplement till biltransporterna. Ett exempel på detta är s k combi-trailers som är specialanpassade för att kunna transporteras med såväl bil som järnväg.

Inom Västeuropa används CIM-fraktsedeln för järnvägstransport, som i likhet med CMR-fraktsedeln inte utgör någon åtkomsthandling.

Fördelar:

billigt
miljövänligt

Nackdelar:

inte lika flexibelt som bil
inte lika snabbt som bil
Se även avsnittet med Vikt, mått och volym längre ner på sidan

Båt

Merparten av antalet s√§ndningar som transporteras med b√•t √§r lastat i containers som m√∂jligg√∂r en rationell hantering av godset vid omlastningar och f√∂r ¬Ēd√∂rr-till-d√∂rr¬Ē-leveranser. Det g√•r att k√∂pa egna containertransporter om varan man k√∂per har passande volymer f√∂r en s√•dan transport. Det √§r vanligt att ink√∂psvolymen anpassas till containerstorlekarna. De stora spedit√∂rerna har ofta s k samlastningar d√§r flera kunders gods samlas i samma container och d√§rmed kan sj√∂transport erbjudas √§ven f√∂r mindre volymer. Transport p√• sj√∂ √§r f√∂rmodligen det billigaste transports√§ttet men ocks√• det l√•ngsammaste.

Sjötransporter skiljer sig från andra transportsätt när det gäller frakthandlingen genom att den har funktion som åtkomsthandling. Frakthandlingen kallas konossement eller Bill of Lading (B/L). Godset lämnas ut till den som har ett original av konossementet, oavsett om denne står som mottagare eller inte. Det har sin förklaring i de speciella förhållanden som länge varit gällande för sjötransporter. Eftersom en sjötransport kunde ta flera månader i anspråk var det vanligt att hela fartygslaster bytte ägare under transporten, i bland flera gånger. Det var särskilt vanligt för bulklaster och förekommer fortfarande exempelvis när det gäller oljetransporter.

Fördelar:

billigt
passar bra till stora volymer (speciellt bra om ett företag själv kan fylla en container)
bra vid transport av tung last
bra vid import från länder långt från Europa

Nackdelar:

tar lång tid (upp till två månader är vanligt)
inte så flexibelt vid transport av mindre volymer.
Se även avsnittet med Vikt, mått och volym längre ner på sidan

Flyg

Det snabbaste leveranssättet och det som erbjuder mest frekventa avgångar är flyget. Men det är samtidigt det dyraste och används därför oftast för dyrare varor samt för gods som behöver komma fram snabbt. Ett typexempel är leveranser av reservdelar för att avhjälpa ett produktionsstopp i en fabriksanläggning, men även många andra leveranser sker i dag med flyg.

Frakthandlingen utgörs av en AirwayBill, AWB, som inte heller är någon åtkomsthandling.

Fördelar:

snabbt
bra vid transport av små volymer

Nackdelar:

dyrt (speciellt för gods som har en stor volym)
Se även avsnittet med Vikt, mått och volym längre ner på sidan

Expressförsändelser (kurirförsändelser)

Detta transports√§tt inneb√§r att olika f√∂retag √•tar sig att leverera, oftast mindre skrymmande f√∂rs√§ndelser, direkt fr√•n leverant√∂r till mottagare. Det kan g√§lla s√§rskilt viktiga eller br√•dskande leveranser. Reservdelsf√∂rs√∂rjning sker ofta som expressf√∂rs√§ndelser, eftersom driftstopp och andra avbr√§ck kr√§ver snabb transport. Mestadels transporteras expressf√∂rs√§ndelser med flyg och det har blivit en allt mer efterfr√•gad tj√§nst p√• grund av snabbheten men ocks√• att kostnaderna kan √∂verblickas tydligare d√• priset ofta √§r baserat p√• leverans ¬Ēd√∂rr- till-d√∂rr¬Ē, d√§r allt √§r inkluderat i priset.

Expressförsändelsen är ofta det dyraste leveranssättet, men priset ska jämföras med kostnaden för transport, eventuell lagerhållning, straffavgifter etc.

Post

Post utnyttjas i godstrafiken mest inrikes som företagspaket och jämförs oftast med biltransport. Begränsningar gäller för både vikt och volym.

Farligt gods

Vid transporter av kemikalier som klassas som farligt gods finns särskilda villkor som måste vara uppfyllda. Det krävs speciell dokumentation som ska fyllas i med transportklassificering, varuslag, farlighet m m. Olika regelverk gäller för olika transportsätt. Normalt sett har tillverkaren/leverantören av denna typ av gods god kännedom om vad som gäller.

Vikt, mått och volym

De olika transportmedlen skiljer sig inte bara √•t i transporthastighet, pris m m, utan √§ven hur de f√∂rh√•ller sig till f√∂rh√•llandet vikt och volym. Alla transportslag har anpassat sig efter sina f√∂ruts√§ttningar och ¬Ēr√§knar om¬Ē s√§ndningens volym till en debiterbar vikt f√∂r att p√• s√• s√§tt kunna ta betalt f√∂r transporttj√§nsten ifr√•ga. Det √§r en faktor som ofta p√•verka transportkostnaden. Nedan f√∂ljer en kort sammanfattning av vad som g√§ller f√∂r de olika transportmedlen:

Importhandboken