Stockholms Handelskammare - Handelskammarens remissvar på Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. Främre Boländerna

På denna webbplats använder vi cookies för statistikinsamling, för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt samt anpassa våra tjänster och marknadsföring. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Start / Nyheter Uppsala / Handelskammarens remissvar på Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. Främre Boländerna
Uppsala

Handelskammarens remissvar på Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. Främre Boländerna

Publicerad 7 september 2020 15:09 Uppdaterad 7 september 2020 15:11

Detaljplan för kvarteret Ställverket m.fl. Främre Boländerna etapp 1 

Handelskammaren i Uppsala län har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat planförslag och önskar med anledning av detta anföra följande: 

√Ėvergripande synpunkter¬†

Handelskammaren har under l√•ng tid verkat f√∂r en utveckling av det¬†centrala l√§ge i Uppsala som finns s√∂der om Bergsbrunnagatan,¬†n√§ra Resecentrum.¬†Det som i dag √§r ett glest industriomr√•de¬†kan omvandlas till en del av innerstaden, i linje med ambitionerna i √Ėversiktsplanen.¬†Av handlingarna framg√•r att¬†aktuellt¬†f√∂rslag tog avstamp i Program f√∂r¬†Bol√§nderna¬†som p√•b√∂rjades 2009 ‚Äď f√∂r elva √•r sedan!¬†¬†

Tillsammans med kommunen tog Handelskammaren under 2015 fram en vision f√∂r omr√•det Fr√§mre¬†Bol√§nderna¬†d√§r omr√•dets unika karakt√§r lyftes fram. Mitt i Uppsala. Ett stenkast fr√•n centralstationen. N√§ra universitet. N√§ra¬†E4 och Arlanda.¬†Att ett s√• centralt l√§ge, i praktiken¬†en dryg halvtimme fr√•n centrala Stockholm och¬†‚ÄĚbara¬†n√•gra timmar fr√•n London, Berlin¬†eller Paris‚Ä̬†inte redan √§r fullt ut exploaterat √§r n√§rmast unikt och ger fantastiska m√∂jligheter. Visionen¬†pekade ut omr√•det som Uppsalas Manhattan, med m√•lbild¬†en stadsdel ‚ÄĚf√∂r f√∂retag, b√•de nya och redan etablerade‚ÄĚ. Dessutom ‚ÄĚen levande stadsdel med fram√•tanda och¬†kunskapsutveckling‚ÄĚ. Viktigt var ocks√• att stadsdelen kan ‚ÄĚfr√§mja hela Uppsala och dess inv√•nare‚ÄĚ.¬†Handelskammaren har ocks√• efter detta visionsarbete konsekvent arbetat f√∂r att¬†i samverkan¬†engagera¬†s√•v√§l n√§ringsliv som universitet och stadens¬†andra centrala akt√∂rer i utvecklingen av denna¬†stadsdel.¬†Den l√•ngdragna processen √§r √§mnad att skapa l√§rdomar f√∂r framtiden, samtidigt som det √§r¬†mycket positivt att vi nu n√§rmar oss m√•lg√•ng.¬†

Mot bakgrund av Handelskammarens tidigare insatser och visionsarbete går Handelskammaren in med en positiv grundsyn på föreliggande förslag.  

Förslaget 

Detaljplanen¬†utg√∂r f√∂rsta etappen i utvecklingen av Fr√§mre¬†Bol√§nderna¬†och omfattar¬†drygt 100‚ÄĮ000 kvm BTA f√∂rdelat p√• kontor och andra verksamheter. Det inneb√§r ett substantiellt tillskott av¬†kontor och andra verksamheter i mycket centralt l√§ge, √§ven om det ocks√• ska framh√•llas att exploateringstalet¬†givet detta l√§ge √§r mycket l√•gt (e-tal¬†ca¬†1,17).¬†I samband med strukturprogrammet fr√•n 2018¬†gjordes¬†s√§kerhets- och riskbed√∂mningar avseende l√§kemedelstillverkningen¬†hos¬†Cytiva¬†Sweden AB (tidigare GE Healthcare). Slutsatsen blev att antalet personer som stadigvarande f√•r vistas inom omr√•det Fr√§mre¬†Bol√§nderna¬†begr√§nsades till 10¬†000 personer, vilket¬†enligt¬†f√∂rslaget¬†inneb√§r 6¬†500 personer inom f√∂religgande detaljplan.¬†F√∂rslaget anger att dessa personer ska f√∂rdelas p√• s√• s√§tt att de fr√§mjar n√§ringslivet och f√∂retagande i Uppsala, samt f√∂rl√§nger innerstaden s√∂derut med attraktiv stadsmilj√∂ och aktivt stadsliv.¬†I f√∂rslaget anges ocks√• att¬†ber√§kningarna¬†avseende persont√§thet¬†har gjorts konservativt,¬†det vill s√§ga¬†att alla byggnader och verksamheter √§r maximalt utnyttjande vid en och samma tidpunkt.¬†F√∂rslaget inneb√§r ocks√• en betydande¬†minskning¬†av parkeringar i gatumark,¬†vilka¬†i dag¬†i stor utstr√§ckning anv√§nds som parkering f√∂r bes√∂kande till centrala Uppsala.¬†

Förutsättningar för näringslivets utveckling i Uppsala 

Cytiva Sweden AB (tidigare GE Healthcare) är stadens största privata arbetsgivare, en central nod i Uppsalas life science-industri, och svarar ensamt för cirka en procent av Sveriges exportvärde. Företaget har således stor betydelse för stadens och hela regionens utveckling. En förutsättning för utveckling av området Främre Boländerna är att det är förenligt inte bara med Cytivas befintliga verksamhet, utan tar höjd för företagets framtida utveckling. Genom att noga studera potentiella risker görs det möjligt att utveckla stadsdelen som breder ut sig mellan Cytiva längs med järnvägen fram mot Resecentrum. 

Uppsala är en kommun i kraftig tillväxt, som en del av den alltjämt växande huvudstadsregionen. Utbyggnaden av järnvägen med fyrspår till Stockholm och kraftig expansion av bostäder och arbetsplatser i de sydöstra stadsdelarna (Bergsbrunna) bekräftar detta. Att detaljplanen möjliggör fler arbetsplatser och lokaler för ett växande näringsliv i detta attraktiva läge är därför mycket positivt. De förslag från fastighetsägare som har lämnats in och presenteras avspeglar också de goda ambitionerna att låta stadsdelen lyfta området till en helt ny nivå. Det är i sammanhanget viktigt att påtala kommunens roll i att i samverkan med fastighetsägarna skapa attraktiva förutsättningar och marknadsföra området för att dra till sig verksamheter som åstadkommer detta lyft. 

Ur ett n√§ringslivsperspektiv √§r behovet av flexibilitet avg√∂rande f√∂r m√∂jligheten att b√•de inleda och utveckla verksamhet.¬†Under v√•ren 2020 har Coronapandemin visat hur viktigt det √§r att¬†vara f√∂rberedd p√• och kunna hantera risker. Samtidigt har pandemin¬†illustrerat med vilken enorm¬†hastighet n√§ringslivets f√∂ruts√§ttningar kan f√∂r√§ndras.¬†Den som i b√∂rjan av mars arbetade enligt en sedan l√§nge v√§lk√§nd plan att s√∂ka etablera fler hotell p√• den gl√∂dheta Uppsalamarknaden fick snabbt konstatera att marknaden¬†f√∂r√§ndrats bokstavligen √∂ver natt, och dessutom med konsekvenser p√• l√•ng sikt. Pandemins fulla konsekvenser f√∂r¬†kontors-, hotell- och konferensanl√§ggningar √§r √§nnu inte k√§nda,¬†men¬†att¬†f√∂ruts√§ttningarna √§ndrats st√•r redan klart.¬†Vad detta kommer att leda till f√∂r f√∂r√§ndringar i termer av hur vi r√∂r oss till och fr√•n jobbet, hur arbetsplatserna ser ut, hur¬†vi m√∂ts p√• anl√§ggningar, gym och konferenslokaler, inom fem √•r √§r sv√•rt att se¬†‚Äď √§n mindre om tidshorisonten utstr√§cks till tio-femton √•r.¬†

Behovet av flexibilitet g√§ller f√∂rvisso inte endast n√§ringslivet. √Ąven kommunens planeringsf√∂ruts√§ttningar kan ibland snabbt f√∂r√§ndras,¬†vilket i f√∂rslaget illustreras med den korta genomf√∂randetiden p√• fem √•r.¬†

Förutsättningar för en levande stadsdel 

Planens viktigaste syften är dels att skapa förutsättningar för ett växande, kunskapsintensivt näringsliv, dels att skapa en attraktiv och levande del av innerstaden är viktig. Handelskammaren ser en risk att åtminstone det sistnämnda, möjligen båda, dessa syften med nuvarande konstruktion inte fullt ut kan uppnås.  

Eftersom det¬†inte √§r m√∂jligt att i en detaljplan¬†reglera antalet personer presenteras en nyckel som omvandlar antalet personer till¬†st√∂rsta till√•tna bruttoarea vid olika markanv√§ndningstyper.¬†Metoden att p√• detta s√§tt i detaljplan¬†f√∂rs√∂ka¬†reglera antalet m√§nniskor som f√•r vistas i omr√•det f√•r betraktas som unik. Det f√•r ocks√• till¬†f√∂ljd¬†att planen ner p√• byggr√§ttsniv√•¬†blir oerh√∂rt detaljerad i hur marken f√•r anv√§ndas. Detta g√•r stick i st√§v med behovet av flexibilitet f√∂r att m√∂ta n√§ringslivets utvecklingsbehov.¬†Bed√∂mningarna av marknadens behov av kontor, restauranger, laboratorium¬†och liknande¬†i dag kommer med alla sannolikhet se v√§sentligt annorlunda ut i framtiden, kanske rent¬†av i en n√§ra framtid.¬†Varje¬†fastighet har allts√• inte bara en begr√§nsning i antalet personer, utan ocks√• en begr√§nsning genom¬†angiven potentiell verksamhet.¬†Redan en av dessa begr√§nsningar inneb√§r kraftigt minskad flexibilitet, och tillsammans riskerar de att skapa sv√•ra l√•sningar.¬†Att genom denna konstruktion kr√§va √§ndring av detaljplan f√∂r att kunna anpassa verksamheten efter nya ‚Äď i dag ok√§nda ‚Äď f√∂ruts√§ttningar riskerar att inte bara bli kostsamt, utan ocks√• h√§mma framtida utveckling.¬†Att detaljplanen i vissa avseenden inneb√§r en f√∂rb√§ttring i f√∂rh√•llande till¬†redan g√§llande plan, f√∂r√§ndrar inte detta faktum.¬†

Till detta kommer att den konservativa beräkningen av antalet personer, som vid varje given tidpunkt vistas inom en byggrätt, är en både onödig och verklighetsfrämmande säkerhetsåtgärd i en plan som redan har både hängslen och livrem. Ett konkret exempel får illustrera. Om tusen personer arbetar i en byggnad som också innehåller gym och restaurang, är det rimligt att anta att en relativt stor andel av besökarna på gymmet och restaurangerna under dagtid är samma individer som också arbetar i byggnaden. Genom att i stället beräkna att varje verksamhet fylls av unika individer slår man snabbt i maxtaket. Detta begränsar kraftigt möjligheterna att skapa verksamheter som är tillräckligt attraktiva också efter kontorstid. 

En levande stadsdel f√∂ruts√§tter att stadslivet inte d√∂r¬†p√•¬†kv√§llen, utan att d√• i st√§llet m√§nniskor drar sig till gym, restauranger, kultur och evenemang.¬†F√∂r att detta ska bli m√∂jligt kr√§vs volym √§ven i dessa verksamheter. Det r√§cker allts√• inte med att planen f√∂reskriver ‚ÄĚlokal i bottenv√•ning‚Ä̬†‚Äď verksamheten m√•ste kunna b√§ra sig genom att tillr√§ckligt m√•nga m√§nniskor bes√∂ker den.¬†¬†

Handelskammaren ser ingen motsättning mellan behovet att tillgodose kravet på riskhantering i relation till Cytivas verksamhet och målet att åstadkomma en attraktiv stadsdel som förlänger innerstaden söderut. Men det kräver en större flexibilitet i detaljplanen till förmån för ökad samordning och kontroll i bygglovsprocessen. Då denna också sköts av stadsbyggnadsförvaltningen torde det vara en både rimlig och enklare lösning. 

Sammanfattning 

Handelskammaren har tillsammans med Uppsala kommun under lång tid arbetat fram och verkat för den vision om en levande stadsdel med framåtanda och utveckling. Huvuddragen i den visionen lever alltjämt. 

Handelskammaren anser det vara av yttersta vikt att säkra förutsättningarna för Cytiva att fortsatta bedriva och utveckla sin verksamhet. 

Handelskammaren ser en risk att planen i nuvarande förslag inte erbjuder tillräcklig flexibilitet för att tillgodose näringslivets behov av framtida förändringar i takt med ändrade förutsättningar i marknaden. 

Handelskammaren ser stor risk att den konservativa uttolkningen av totalt antal personer inom en byggrätt leder till att målet om en levande stadsdel som förlängning av innerstaden inte uppnås, utan att området blir en kontorsstad utan kvällsliv. 

Efter bearbetning av ovanstående synpunkter tillstyrker Handelskammaren förslaget. 

 

Handelskammaren i Uppsala Län 

Tomas Stavbom 

Regionchef