Stockholms Handelskammare - Handelskammaren gör skillnad

Jag förstår! På denna webbplats använder vi cookies för statistik och för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. För mer information om hur vi använder cookies på våra webbplatser, vänligen se vår policy för cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår policy för cookies.

Handelskammaren gör skillnad

Handelskammaren gör skillnad. Under årens lopp har vi påverkat utvecklingen av huvudstadsregionen - för företagens bästa.
Här är ett axplock av frågor som vi drivit framgångsrikt:Transportinfrastruktur
Under hela Handelskammarens historia har bättre transportinfrastruktur varit en av de viktigaste frågorna att driva. Handelskammaren har därför engagerat sig i många olika frågor som är viktiga för öka rörligheten för människor och gods i Stockholmsregionen.

Frihamnen
Stockholms Handelskammare var pådrivande att en frihamn skulle anläggas i Stockholm och man presenterade ett förslag år 1909, men de styrande i staden var emot. Men 1917 svängde motståndet och stadsfullmäktige fattade beslut om en frihamn i Värtan. Efter beslutet gick det fort och två år senare öppnades Sveriges första frihamn.

Bromma flygplats
Ända sedan inrikesflyget flyttade till Arlanda 1983 har det funnits krav på att Bromma flygplats ska läggas ner. Handelskammaren har gjort stora insatser för att Bromma ska finnas kvar som en viktig flygplats för affärsflyget och därmed av stor betydelse för näringslivet. Bromma är också viktigt för ökad konkurrens inom linjeflyget. Bromma flygplats har fått sitt avtal med Stockholms Stad förlängt till 2038 vilket innebär att Swedavia nu kan investera i ny terminal, högre säkerhet och bättre landningsbana. Tack vare Handelskammaren är Bromma nu Sveriges tredje flygplats med omfattande linjetrafik, framför allt till övriga Sverige. Efter ombyggnaden kommer flygplatsen att ha bättre funktioner för både linjeflyg och affärsflyg.

Ringled
En komplett ringled runt Stockholms innerstad har diskuterats sedan 1930-talet och Handelskammaren har varit en stark förespråkare. Den första delen av ringleden, Essingeleden, färdigställdes 1970. Handelskammaren drev hårt att även övriga delar ska byggas. Södra länken öppnades 2004. Norra Länken byggs för närvarande och kommer att öppnas 2015. För den återstående delen, Östlig förbindelse, har regeringen nu gett direktiv till en förhandlingsman att hitta en lösning.

Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm kommer att börja byggas under 2014. Den kommer framför allt att avlasta Essingeleden och binda ihop de norra och södra delarna av huvudstadsregionen. 
Ombyggnad av väg 288 mellan Uppsala och Östhammar till trefältsväg har påbörjats och första etappen har öppnats för trafik.

Citybanan
Järnvägen genom centrala Stockholm har länge haft stora kapacitetsproblem. Handelskammaren har därför stött de olika planer som funnits på förstärkt järnvägskapacitet. Därför byggs nu också två nya spår för pendeltågstrafiken i tunnel under Stockholms innerstad. När Citybanan öppnar 2017 kommer såväl pendeltåg som övrig tågtrafik att få betydligt ökad kapacitet och bättre tidtabellhållning.
Utbyggnad av dubbelspår förbi Gamla Uppsala pågår.

Tunnelbaneutbyggnad
Stockholms tunnelbanenät har inte byggts ut sedan mitten av 1980-talet, trots att befolkningen ökat kraftigt sedan dess. Handelskammaren har varit den enda opinionsbildare som verkat för att nya tunnelbanelinjer ska komma till stånd. Tack vare Handelskammarens påverkansarbete har nu en förstudie om tunnelbana till Nacka inletts.

Bostadsbyggande
Bostasbristen gör det svårare för företagen att rekrytera personal men bidrar också till att minska Stockholms attraktivitet som student- och forskarstad. Handelskammaren verkar därför för ökat bostadsbyggande, men också för en bättre fungerande bostadsmarknad.
Den utformning som fastighetsskatt och förmögenhetsskatt fick i samband med skattereformen i början av 1990-talet ledde till mycket höga kostnader för villaägare i attraktiva områden med bostadsbrist. Invånarna i Stockholms län stod för en mycket stor del av statens inkomster från dessa skatter. Handelskammaren verkade för att de skulle avskaffas, vilket också skett.
Tyvärr finansierades borttagandet av fastighetsskatten med en höjd reavinstskatt vid försäljning av villor och bostadsrätter. Det har inneburit att stockholmarna drabbats av ännu högre kostnader. Därtill har inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden medfört att bostadsbristen förvärrats ytterligare. Handelskammaren verkar nu för förändringar av reavinstskatten som ska bidra till att de negativa effekterna lindras.

Friare hyressättning
Hyresregleringen är en annan orsak till inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden. Handelskammaren verkar för en friare hyressättning. En delseger är att det nu blivit tillåtet för innehavare av bostadsrätter och villor att nu hyra ut i andra hand till en hyra som motsvarar kostnaderna för bostaden, något som inte varit tillåtet tidigare. Möjligheten att via hyresnämnden kräva tillbaka en hög andrahandshyra retroaktivt har tagits bort. Det skattefria beloppet vid andrahandsuthyrning har höjts till 40 000 kronor. Sammantaget har Handelskammarens påverkansarbete bidragit till att fler kommer att våga och vilja hyra ut hela eller delar av sin bostad i andra hand.

Årstafältet

Arbetet för en friare hyressättning även vid förstahandsuthyrning av bostäder fortsätter. Det är viktigt för att underlätta nyproduktion av hyresrätter.
Handelskammaren har genom åren pekat ut många områden som lämpar sig för bostadsbyggande. Ett sådant är Årstafältet, där Handelskammaren 2006 presenterade en rapport om hur det skulle kunna bebyggas. Det har resulterat i att planeringen för 4 000 nya bostäder på Årstafältet nu pågår för fullt.

Enklare planprocesser
Handelskammaren verkar också för enklare planprocesser för att öka bostadsbyggandet och förkorta planeringstiderna.